loader image

ROCK MASTER Szkolenia wysokościowe

Projekty unijne

Celem projektu jest utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego, w którym prowadzone będą prace nad opracowywaniem nowych produktów w branży zabezpieczeń przed upadkami z wysokości poprawiających bezpieczeństwo prac na wysokościach oraz obniżających pracochłonność i energochłonność tych prac. Rezultatem Projektu będzie opracowanie nowych systemów chroniących przed upadkiem z wysokości, które zostaną wdrożone do działalności Rock Master.

CBR Rock Master sp. z o.o. sp. k. realizuje projekt pn. „Wspomaganie szkoleń wysokościowych za pomocą wirtualnej rzeczywistości” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania: 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest opracowanie najskuteczniejszej metody szkoleniowej w obszarze zabezpieczeń prac na wysokościach wzbogaconej o możliwość oddziaływania na osoby szkolone, które posiadają lęk przed wysokością.

Projekt polega na przeprowadzeniu prac badawczo-rozwojowych zmierzających do zbadania możliwości technologii wirtualnej rzeczywistości do podniesienia skuteczności szkolenia związanego z zabezpieczeniem przed upadkiem z wysokości. Efektem projektu będzie platforma udostępniania, która zapewni możliwość pobierania systemu szkoleniowego przez podmioty lub osoby z zewnątrz dla realizacji własnych szkoleń.

CBR Rock Master sp. z o.o. sp. k. realizuje projekt pn. „Linia innowacyjnych produktów w branży zabezpieczeń przed upadkami z wysokości poprawiających bezpieczeństwo oraz obniżających pracochłonność i energochłonność prac na wysokościach” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania: 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych produktów w branży zabezpieczeń przed upadkami z wysokości. Rezultatem projektu będzie wprowadzenie na rynek zabezpieczeń, które przyczynią się do zmniejszenia liczby poszkodowanych w wypadkach.

Projekt polega na przeprowadzeniu prac badawczo-rozwojowych zmierzających do opracowania linii innowacyjnych produktów w branży zabezpieczeń przed upadkami z wysokości. Ich nowe, innowacyjne cechy poprawią bezpieczeństwo osób pracujących na wysokościach, zmniejszą pracochłonność oraz energochłonność wykonywania takich prac.

CBR Rock Master sp. z o.o. sp. k. realizuje projekt pn. Bezpieczny, zintegrowany system dostępu na dachy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania: 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest opracowanie bezpiecznego, zintegrowanego systemu dostępu na dachy. Rezultatem projektu będzie wprowadzenie do oferty firmy zintegrowanego systemu dostępu na dachy.

Rock Master Spółka Cywilna uzyskała wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: „Gospodarka wiedzy”, Poddziałanie 1.2.2 „Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” na realizację projektu nr RPMP.01.02.02-12-0545/16-00 pt. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie ROCK MASTER s.

Scroll to Top