loader image

ROCK MASTER Szkolenia wysokościowe

Polityka prywatności

Poniższa Polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu przez Administratora Danych osobowych osób korzystających z Serwisu, z usług Administratora oraz osób, których Dane osobowe przetwarzane są co najmniej w jednym z wymienionych poniżej celów. Administrator informuje zbiorczo w Polityce prywatności o zasadach dotyczących przetwarzania Danych, ponieważ przykłada dużą uwagę do zapewnienia przejrzystości swoich działań oraz przekazania wszystkich niezbędnych informacji osobom, których Dane przetwarza.

§1 Definicje

 1. Serwis– serwis internetowy „Rock Master” działający pod adresem https://rockmaster.com.pl
 2. Serwis zewnętrzny– serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców współpracujących z Administratorem.
 3. Administrator – CBR Rock Master spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Królewska 94/11, 30-079 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000690194, NIP: 9451844489. Z Administratorem można skontaktować się elektronicznie pod adresem: office@rockmaster.eu, telefonicznie pod numerem +48 12 290 30 35 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 4. Pliki cookie / Cookies – to pliki cookie lub inne podobne technologie, które należy rozumieć jako dane informatyczne, najczęściej pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych osób korzystających i przeglądających Serwis.
 5. RODO– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich Danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 6. Dane osobowe / Dane – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 7. Polityka prywatności – niniejsza Polityka prywatności i plików cookies.

§2 Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Danych osobowych elektronicznie pod adresem: iod@rockmaster.eu lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

§3 Ogólne informacje o przetwarzaniu Danych osobowych

 1. Administrator przetwarza Dane osobowe zależnie od celu, w jakim są pobierane lub przekazywane (dokładnie wskazanie celów przetwarzania w §4 Polityki prywatności), a każdorazowo odbywa się z to poszanowaniem przepisów prawa, w szczególności RODO.
 2. Administrator w większości przypadków otrzymuje Dane od osoby, której dotyczą, np. poprzez wypełnienie formularza lub zakup dokonywany w Serwisie. Mogą jednak wydarzyć się sytuacje, gdy Dane zostaną przekazane przez innego administratora, np. od klienta/kontrahenta, z którym Administrator współpracuje, a który wskazuje określoną osobę do kontaktu w ramach umowy. W takim przypadku Administrator przetwarzane Dane w zakresie, jakim zostały przekazane, ograniczając je w większości przypadków do danych służbowych kontaktowych.
 3. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku chęci skorzystania z niektórych usług Administratora niezbędne, a konsekwencją niepodania ich może być brak możliwości spełnienia określonego celu, np. udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub zawarcia umowy.

§4 Cele przetwarzania Danych osobowych

Administrator przetwarza Dane osobowe zawsze w określonym celu, na konkretnej podstawie prawnej oraz przez wskazany czas.

 1. Zawarcie i realizacja umowy, zgodnie z wybraną usługą Administratora.

W celu realizacja czynności związanych z zawarciem i wykonaniem umowy (zawieranej z Administratorem za pośrednictwem Serwisu, jak i poza nim), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, gdzie czynności w szczególności dotyczą:

  • świadczenia usługi lub sprzedaży towarów, w zakresie zgodnym z zawartą umową,
  • kontaktowanie się w zakresie związanym ze świadczoną usługą lub sprzedażą towarów,
  • podejmowanie działań przed zawarciem umowy, w szczególności dostarczenia oferty na żądanie osoby, której Dane dotyczą.

Dane osobowe w tym celu będą przetwarzane przez czas trwania umowy.

 1. Korespondencja oraz kontakt z Administratorem.

W celu nawiązywania relacji handlowych, w tym udzielenie odpowiedzi na zadawane pytania w związku z kontaktem osób, których Dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na odpowiadaniu na kierowane zapytania.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Danych, z tym, że nie dłużej niż do ostatniego dnia roku kalendarzowego następującego po upływie 5 lat od momentu udzielenia odpowiedzi przez Administratora.

 1. Współpraca z wyznaczoną przez klienta/kontrahenta osobą.

W celu nawiązywania lub realizowania relacji w zakresie współpracy z kontrahentem/klientem, którego osoba której Dane dotyczą, reprezentuje lub w którego imieniu się kontaktuje w ramach zawartej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na prawidłowym wykonywaniu umowy.

Zakres przetwarzanych Danych osobowych obejmuje Dane wskazane w umowie, a okres przetwarzania Danych osobowych trwa do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Danych, z tym, że nie dłużej niż do momentu trwania umowy lub zakończenia współpracy z klientem/kontrahentem przez Administratora lub osobę, której Dane osobowe są przetwarzane.

 1. Reklamacje oraz inne roszczenia.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu dochodzenie lub zabezpieczenie ewentualnych roszczeń i obsługi reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora dotyczących ochrony praw Administratora i osób, których prawa dotyczą, a okres przetwarzania Danych osobowych odnosi się do okresu przedawnienia Danego roszczenia.

 1. Działania marketingowe Administratora.

Działania marketingowe usług własnych lub podmiotów trzecich odbywają się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na dbaniu o interesy Administratora oraz promowaniu usług i dążeniu do nawiązania współpracy.

Okres przetwarzania Danych osobowych, w zakresie działań marketingowych, wynosi do momentu wycofania zgody na otrzymywanie komunikatów lub informacji na podstawie przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub prawa telekomunikacyjnego lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Danych.

 1. Spełnienie obowiązków prawnych przez Administratora.

W celu realizacja obowiązków podatkowych i rachunkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO z uwagi na obowiązek prawny Administratora, w związku z właściwymi przepisami podatkowo-rachunkowymi.

Okres retencji Danych osobowych przetwarzanych w tym celu jest równy z okresem trwania obowiązku prawnego, gdzie okres ten określany jest obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Działania analityczne i statystyczne Administratora.

W celu przeprowadzania działań analitycznych i statystycznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a więc uzasadnionym interesie Administratora, który odnosi się do analizy aktywności, optymalizacji stron internetowych Administratora, a także oszacowania zainteresowań.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia korzystania z określonej usługi/funkcjonalności lub do momentu wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Danych, z tym, że nie dłużej niż do ostatniego dnia roku kalendarzowego następującego po upływie 3 lat od momentu pozyskania Danych przez Administratora.

 1. Wydawanie certyfikatów i innych dokumentów związanych ze zrealizowanym szkoleniem.

W celu wydania certyfikatu oraz innych dokumentów wskazanych w wybranym szkoleniu, a które określone oraz uregulowane są odpowiednimi przepisami prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO z uwagi na obowiązek prawny Administratora, w związku z właściwymi przepisami określającymi wymogi obejmujące certyfikację w wybranym zagadnieniu, a które Administrator wydaje w związku z odbytym szkoleniem. Dane osobowe w tym celu przetwarzane są przez okres 5 lat od dnia wystawienia certyfikatu.

W celu wydania certyfikatu oraz innych dokumentów wskazanych w wybranym szkoleniu, których nie określają przepisy prawa, a stanowią jedynie potwierdzenie zakończenia szkolenia u Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z wykonaniem zawartej umowy dotyczącej przeprowadzenia wybranego szkolenia oraz wydania certyfikatu w przypadku spełnienia określonych kryteriów. Dane osobowe w tym celu przetwarzane są przez okres 5 lat od dnia wystawienia certyfikatu.

 1. Używanie Serwisu, poprzez wyświetlanie oraz korzystanie z udostępnionych funkcjonalności.

Jeżeli informacje dostarczane przez Cookies stanowią Dane osobowe, wyświetlanie Serwisu odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na prowadzeniu strony internetowych, zapewnianiu bezpieczeństwa oraz prawidłowego korzystania przez użytkowników z Serwisu. Okres przetwarzania danych osobowych w tym celu jest odmienny i zależny od Pliku cookie lub innego podobnej technologii, która ma zastosowanie, a dokładny czas dla poszczególnych Plików cookie został określony w banerze cookie wyświetlanym w Serwisie.

Pliki cookie, które nie występują, jako niezbędne, używane są na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która udzielana jest przed ich zastosowaniem. Zgoda może zostać odwołana w każdym momencie.

 

§5 Dostęp do Danych osobowych przez podmioty trzecie

Administrator może przekazywać Dane osobowe podmiotom, które są do tego uprawnione z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, jak i również zaufanym odbiorcom współpracującym z Administratorem, takim jak podmioty: hostingowe, świadczące usługi hostingu lub usług pokrewnych dla Administratora; pośredniczące w płatnościach on-line za towaru lub usługi oferowane w ramach Serwisu (w przypadku dokonywania transakcji w Serwisie); odpowiedzialne za dostarczanie produktów fizycznych do Użytkownika (usługi pocztowe / kurierskie w przypadku dokonywania transakcji w Serwisie); świadczące usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych oraz Serwisu); windykacyjne oraz świadczące usługi prawne; świadczące usługi związane z księgowością; wspierające obsługę szkoleń oraz wystawianie odpowiednich certyfikatów oraz innych dokumentów.

§6 Sposób przetwarzania Danych osobowych

 1. Administrator może przekazywać Dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych. Takie przekazywanie odbywa się na podstawie decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony podjętej przez Komisję Europejską lub na podstawie standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej albo na innej podstawie prawnej na przykład: wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą.  Dokładne informacje w zakresie przekazywania Danych do poszczególnych dostawców oraz gdy ma to zastosowanie informacje o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych, dostępne są u Administratora, z którym można skontaktować się drogą e-mailową na adres: iod@rockmaster.eu.
 2. Administrator może przetwarzać Dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, jednakże przetwarzanie zautomatyzowane nie będzie prowadzić do podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na osobę, której Dane osobowe dotyczą. Przetwarzanie to może mieć wpływ na dobór wyświetlanych reklam, czy dobór oferowanych produktów.

§7 Prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem Danych osobowych

Osoba, której Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, jeżeli zostały spełnione prawnie wskazane warunki, ma prawo skorzystać z poniżej wskazanych praw. Skorzystanie z uprawnień może być realizowane w dowolny sposób, w tym poprzez wysłanie na adres e-mail Administratora stosownego żądania. W przypadku braku możliwości identyfikacji osoby składającej żądanie, Administrator może zwrócić się o podanie dodatkowych Danych.

 1. Prawo dostępu do Danych osobowych oraz uzyskania kopii

Osoba, której Dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz informacji. Osoba, której Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora może skorzystać również z prawa uzyskania kopii Danych osobowych od Administratora.

 1. Prawo do sprostowania Danych osobowych

Osoba, której Dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej Danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych.

 1. Prawo do usunięcia Danych osobowych

Osoba, której Dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora usunięcia dotyczących jej Danych osobowych. Administrator żądanie to spełnia, jeżeli nie zachodzą okoliczności wyłączające obowiązek usunięcia Danych wskazanych w żądaniu, o takim przypadku Administrator informuje indywidulanie.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania Danych osobowych

Osoba, której Dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania, gdy zachodzą przypadki wskazane w art. 18 RODO.

 1. Prawo do przenoszenia Danych osobowych

Osoba, której Dane dotyczą, w przypadku, gdy Administrator przetwarza Dane na podstawie zgody, zawartej umowy lub w sposób zautomatyzowany, przysługuje prawo otrzymania od Administratora Danych w formacie umożliwiającym odczyt maszynowy oraz prawo zażądania od Administratora przesłania Danych do innego administratora, jeżeli jest to technicznie możliwe.

 1. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych

Osoba, której Dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej Danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora). Administrator może przetwarzać dalej Dane, jeżeli wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której Dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego

Jeżeli Dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której Dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej Danych osobowych na potrzeby takiego marketingu.

 1. Prawo wniesienia skargi

Osoba, której Dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych osobowych.

 1. Prawo wycofania zgody

Jeżeli osoba, której Dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie Danych osobowych przez Administratora, ma prawo odwołać wyrażoną zgodę w każdym momencie (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).

§8 Pliki cookie – informacje ogólne

Serwis wykorzystuje Pliki cookie, które pozwalają Administratorowi np. zabezpieczyć działanie Serwisu oraz ułatwić korzystanie z niego. W ramach stosowania Cookies Administrator może posiadać dostęp do informacji o czynnościach wykonywanych w Serwisie (np. czas wizyty, ruch w Serwisie i zainteresowanie określonymi treściami lub reklamami), w tym do informacji bezpośrednio dotyczących użytkownika, np. informacji o lokalizacji. Co do zasady informacje zbierane za pomocą Cookies nie są Danymi osobowymi, jednak w połączeniu z innymi informacjami posiadanymi przez Administratora lub Serwisy zewnętrzne mogą tworzyć Dane osobowe.

§9 Rodzaje Plików Cookies stosowane w Serwisie

 1. Rodzaje Cookies z uwagi na czas przechowywania:
  • Cookies sesyjne– pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia użytkownika przez Serwis podczas jednej sesji danego urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z urządzenia użytkownika.
  • Cookies trwałe– pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia użytkownika przez Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia lub przez określony czas.
 1. Rodzaje Cookies z uwagi na cel stosowania:
  • Niezbędne – umożliwiające funkcjonowanie Serwisu. Kategoria ta nie może zostać wyłączona z uwagi na prawidłowe działanie Serwisu.
  • Statystyczne – pozwalające Administratorowi monitorowanie ruchu oraz weryfikowanie podejmowanych wyborów, w tym badanie ilości odwiedzin. Pliki cookie statystyczne pozwalają na budowanie anonimowych statystyk, które pomagają w rozwijaniu i ulepszaniu Serwisu
  • Marketingowe –   stosowane w zakresie wyświetlanych reklam oraz dostosowywania ich do preferencji użytkownika. Dostosowanie następuje poprzez analizę zachowań poszczególnych użytkowników w Serwisie, a analiza może zostać powiązana również z zachowaniami na innych witrynach, zależnie od dostawcy Pliki cookie.
  • Funkcjonalne – umożliwiające zapamiętywanie wyborów dokonanych w Serwisie, np. preferowany język strony, rozmieszczenie treści oraz region, w którym znajduje się użytkownik.
 1. Rodzaje Cookies z uwagi na właściciela:
  • Cookies wewnętrzne– pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu.
  • Cookies zewnętrzne– pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych. Skrypty Serwisów zewnętrznych, które mogą umieszczać pliki Cookies na urządzeniach użytkownika zostały świadomie umieszczone w Serwisie poprzez skrypty i usługi udostępnione i zainstalowane w Serwisie. Serwisami zewnętrznymi, o których mowa są:

          Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone, poprzez:

   • Google Ads (pliki cookie marketingowe prowadzące i oceniające kampanie reklamowe);
   • Google Analytics (pliki statystyczne badające zachowanie użytkowników). Więcej informacji: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008;
   • reCAPTCHA (pliki cookie niezbędne zapewniające bezpieczeństwo, przykładowo zabezpieczające przed masowym dodawaniem komentarzy);
   • YouTube, którego widgety osadzone są na stronie internetowej, a które pozwalają na odtworzenie określonego filmiku, o czym informowany jest Google, co pozwala na analizę, optymalizację i prawidłowe działanie serwisu YouTube wraz z widgetem, jak i personalizowanie reklam. Jeżeli użytkownik zalogowany jest na konto Google informacje o odtworzeniu określonego nagrania na stronie internetowej łączone są z zalogowanym kontem. Więcej informacji: policies.google.com/privacy oraz www.youtube.com/t/terms
   • Google Maps, którego widgety osadzone są na stronie internetowej, a które pozwalają na wyświetlenie mapy oraz wyznaczenie trasy do wskazanego punktu na mapie. Więcej informacji: https://www.google.com/intl/eng_eng/help/terms_maps/
   • Wtyczkę Google Translate, który umożliwia przetłumaczenie strony internetowej na wybrane języki.Więcej informacji o Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl. Więcej informacji o Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl.

§10 Zarządzanie Plikami cookie

 1. Wszystkie wskazane pliki cookie, poza niezbędnymi, wymagają zgody użytkownika przed ich zastosowaniem. Użytkownik dokonuje wyboru wobec stosowanych plików cookie (wyjątkiem pozostają niezbędne), a do czasu wyrażenia wyraźnej zgody – zaakceptowania i wyboru poprzez przycisk – pliki cookie są blokowane.  W każdym momencie użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące cookie w Serwisie Administratora, poprzez wycofanie zgody lub wyrażenie sprzeciwu, wobec cookie, które nie są niezbędne. 
 2. Ustawienia cookie mogą być również zmienione bezpośrednio w wykorzystywanej przeglądarce internetowej. Użytkownik na poziomie przeglądarki może zarządzać plikami cookie, poprzez ustawienie każdorazowej informacji o umieszczeniu cookie na urządzeniu lub blokowanie ich automatycznego zapisu. Zależnie od przeglądarki konfiguracji można dokonać zgodnie z podanymi poniżej informacjami:   
 1. W przypadku ograniczenia plików cookie, niektóre z funkcjonalności, mogą nie działać poprawnie.   
Scroll to Top