Projekty unijne

Rock Master Spółka Cywilna uzyskała wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: „Gospodarka wiedzy”, Poddziałanie 1.2.2 „Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” na realizację projektu nr RPMP.01.02.02-12-0545/16-00 pt. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie ROCK MASTER s.c. w celu prowadzenia badań w branży zabezpieczeń przed upadkami z wysokości.”

Celem projektu jest utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego, w którym prowadzone będą prace nad opracowywaniem nowych produktów w branży zabezpieczeń przed upadkami z wysokości poprawiających bezpieczeństwo prac na wysokościach oraz obniżających pracochłonność i energochłonność tych prac. Rezultatem Projektu będzie opracowanie nowych systemów chroniących przed upadkiem z wysokości, które zostaną wdrożone do działalności Rock Master.

Całkowita wartość Projektu wynosi 5 082 995,70 zł

Dofinansowanie Projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 272 884,25 zł

CBR Rock Master sp. z o.o. sp. k. realizuje projekt pn. „Wspomaganie szkoleń wysokościowych za pomocą wirtualnej rzeczywistości” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania: 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest opracowanie najskuteczniejszej metody szkoleniowej w obszarze zabezpieczeń prac na wysokościach wzbogaconej o możliwość oddziaływania na osoby szkolone, które posiadają lęk przed wysokością.

Projekt polega na przeprowadzeniu prac badawczo-rozwojowych zmierzających do zbadania możliwości technologii wirtualnej rzeczywistości do podniesienia skuteczności szkolenia związanego z zabezpieczeniem przed upadkiem z wysokości. Efektem projektu będzie platforma udostępniania, która zapewni możliwość pobierania systemu szkoleniowego przez podmioty lub osoby z zewnątrz dla realizacji własnych szkoleń.

Wartość projektu: 5 194 951,93 PLN Wkład Funduszy Europejskich: 3 802 983,16 PLN

CBR Rock Master sp. z o.o. sp. k. realizuje projekt pn. „Linia innowacyjnych produktów w branży zabezpieczeń przed upadkami z wysokości poprawiających bezpieczeństwo oraz obniżających pracochłonność i energochłonność prac na wysokościach” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania: 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych produktów w branży zabezpieczeń przed upadkami z wysokości. Rezultatem projektu będzie wprowadzenie na rynek zabezpieczeń, które przyczynią się do zmniejszenia liczby poszkodowanych w wypadkach.

Projekt polega na przeprowadzeniu prac badawczo-rozwojowych zmierzających do opracowania linii innowacyjnych produktów w branży zabezpieczeń przed upadkami z wysokości. Ich nowe, innowacyjne cechy poprawią bezpieczeństwo osób pracujących na wysokościach, zmniejszą pracochłonność oraz energochłonność wykonywania takich prac.

Wartość projektu: 3 268 620,30 PLN Wkład Funduszy Europejskich: 2 242 114,68 PLN

CBR Rock Master sp. z o.o. sp. k. realizuje projekt pn. Bezpieczny, zintegrowany system dostępu na dachy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania: 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest opracowanie bezpiecznego, zintegrowanego systemu dostępu na dachy. Rezultatem projektu będzie wprowadzenie do oferty firmy zintegrowanego systemu dostępu na dachy.

Wartość projektu: 840 172,10 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 499 028,65 PLN